נושאים

שנה

לקראת הנפקת איגרות חוב מוניציפליות למטרות ייעודיות בישראל

Citation:

חפץ אבי, שמר דורון, רוזנשיין יעל. לקראת הנפקת איגרות חוב מוניציפליות למטרות ייעודיות בישראל. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1996.

תקציר:

פרסום זה מרחיב את החוברת הקודמת שנקראה "איגרות חוב מוניציפליות", שיצאה לאור מטעם מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות ביוני 1995 במסגרת פרוייקט הליבה. הפרסום הראשון בחן את נושא הנפקת איגרות חוב בישראל על-ידי רשויות מקומיות או על-ידי תאגידים שבשליטתן ואת ההשלכות השונות, הייתרונות והחסרונות של אמצעי זה מהיבטים שונים.
פרסום זה עוסק בהצעת תכנית עבודה לממשלה, בהגדרה של פרופיל פיננסי של רשות מקומית המתכוונת לצאת בהנפקה ושל פרופיל פרוייקט המתאים להנפקת איגרות חוב ייעודיות.

Last updated on 03/16/2015