נושאים

שנה

היקשרות למקום בשכונות שונות ובעיר אחת - על הקשר בין אדם לשכונתו ובין אדם לעירו