נושאים

שנה

היקשרות למקום בשכונות שונות ובעיר אחת - על הקשר בין אדם לשכונתו ובין אדם לעירו

היקשרות למקום בשכונות שונות ובעיר אחת - על הקשר בין אדם לשכונתו ובין אדם לעירו

תקציר:

טיב ההִקָּשְׁרוּת של אנשים לסביבת מגוריהם משפיע על חייהם, על שכונתם ועל עירם. מחקר זה בחן
היקשרות תושבים לשכונת מגוריהם ולעירם בשכונות בעלות רקע חברתי מגוון בתל-אביב-יפו,
שכונתיות. המחקר מראה Facebook באמצעות ריאיון תושבים בחמש שכונות וניתוח ארבע קבוצות
כי על אף מגמות הגלובליזציה, השכונה והעיר נותרו משמעותיים ונחוצים לבני האדם. שכונות בעלות
רקע חברתי נמוך הן מושא להיקשרות רגשית המאופיינת בזהות מקומית גבוהה, ושכונות בעלות רקע
חברתי גבוה הן מושא להיקשרות פונקציונלית המאופיינת באמון גבוה במקום. נרטיבים ייחודיים של
כל שכונה יכולים לייצר אמון גם בשכונות מוחלשות וזהות בחזקות. תחושות דחיקה והדרה יכולות
להוביל לאובדן אמון במקום, לאו דווקא כתוצאה של הגירת קבוצות קצה המאיימות על אופי השכונה,
אלא גם כתוצאה של 'איום העשירים', שיכול לגרום לאובדן תחושת הזהות בשכונות מוחלשות וחזקות
כאחת. בקנה המידה העירוני, נמצאה בין המרואיינים אחידות, המתאפיינת ברמה גבוהה של היקשרות,
שנתמכת על ידי האתוס התל-אביבי.

Last updated on 07/24/2018