נושאים

שנה

פרסומים

1999
חסון שלמה. נייר עמדה: גבולות העיר ירושלים ופיתוח העיר בעתיד. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

במסגרת הגבולות הקיימים של ירושלים ניתן יהיה לקלוט 900,000 תושבים. יעד זה הוא יעד ביניים בין שלוש תחזיות שהוכנו לעיר, והוא גם היעד הנבחר על ידי המתכננים הפיזיים בתכנית האב האסטרטגית לירושלים. נייר עמדה זה טוען כי אין צורך להרחיב את גבולות ירושלים כלפי מערב (קו הר אדר, אבן ספיר וצור הדסה) כפי שמבקשת עיריית ירושלים. להפך, יש למקד את המשך הבנייה בגבולות הקיימים של העיר. אם בכל זאת יש עניין להרחיב את גבולות ירושלים יהיה נכון לעשות זאת מבחינה אורבנית כלפי מזרח, לעבר מעלה אדומים. החשיבות בהתוויית כיווני הפיתוח גבולות העיר וכיווני התפתחותה עתידים להשפיע השפעה מרחיקת לכת על צביונה הלאומי, הפיזי, החברתי והתרבותי של העיר.

hasson_jerusalem_future_urban_development.pdf
חמאיסי ראסם. נייר עמדה: העמדת קרקעות ציבוריות לצורכי פיתוח ביישובים הערביים. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

בנייר עמדה זה מציג חמאיסי את האחוז הנמוך של הקרקעות המוקצות ביישובים הערביים לצורכי ציבור מתוך כלל שטח תוכניות המתאר, מסביר את הסיבה לכך ומציע מדיניות שתתקן את המצב הקיים.

khamaisi_supplying_public_land.pdf
חמאיסי ראסם. נייר עמדה: הצורך בהחרבת תחומי השיפוט של היישובים הערביים. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

בנייר עמדה זה סוקר חמאיסי את המצב הקיים בנוגע למחסור בקרקעות זמינות למגורים, אזורי תעסוקה וקרקעות ציבוריות וכן את הגורמים לכך וההשלכות. לאחר מכן מציע חמאיסי מדיניות מומלצת להתמודדות עם המחסור.

khamaisi_expansion.pdf
דה-הרטוך אמנון. נייר עמדה: חוסר שוויוניות בתמיכת המדינה במוסדות ציבור. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

ביסוד התיקון לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 עמדה השאיפה להחיל את עקרון השוויוניות על תמיכת המדינה במוסדות הציבור. מימוש ציפייה זו נתקל בקשיים רבים שאחד העיקרים שבהם הוא מבחני תמיכה מפלים. התוצאות הן אפליה, חוסר שוויון, מאבקים משפטיים ואף השחתת מידות. על רקע זה יש צורך בחשיבה מחודשת שתשלים את החקיקה המקורית ותממש את עקרון השוויוניות בהקצאת כספי המדינה למוסדות ציבור. כצעד ראשון בכיוון זה מוצע להקים מסגרת ממשלתית עצמאית שתחלוש על הקצאת הכספים תוך הקפדה על מבחני תמיכה נאותים. כמו כן מוצע לגבש מדיניות הקצאה ברורה ולפתוח את תהליך ההקצאה ומבחני התמיכה לעיני הציבור. מדינת ישראל מחויבת לעשות סדר בתחום זה, בראש ובראשונה למען רווחת כלל תושביה, אך גם לשמירה על כללי המשטר הדמוקרטי.

dehartoch_1999.pdf
חמאיסי ראסם. נייר עמדה: לקראת פיתוח יזום במרחב נצרת. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

בנייר עמדה זה מציג חמאיסי את מאפייני העיר נצרת מבחינת גודל וסוגי אוכלוסיה, מאפייני פיתוח בולטים וקוים עיקריים בתכנון. הוא סוקר את עיקרי המגמות בתחומים אלו ומציע מדיניות מומלצת לאורן.

khamaisi_nazareth.pdf
חמאיסי ראסם. נייר עמדה: מימון ביניים למימוש הפיתוח המתוכנן ביישובים ערביים. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

בנייר עמדה זה מתייחס חמאיסי לבעיית אי מימוש תוכניות להקמת אזורי תעשייה או מגורים ביישובים ערביים, אף שקיימים אזורים עבורם הושלם כבר התכנון.

khamaisi_bridging_loans.pdf
רזין ערן. נייר עמדה: מהן האפשרויות לעיריית גג בישראל. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

נייר עמדה זה בוחן את האפשרות של הקמת עיריות גג בישראל תוך התמקדות בירושלים ובאר שבע. מוצגים בו הרקע הישראלי כמו גם המגמות והלחצים העולמיים הדוחפים להקמת עיריות גג. נבחנות סוגיות של מודל עיריית הגג הרצוי לפי מאפיינים ייחדויים של הערים שיש להתחשב בהם.

razin_the_prospects_for_metropolitan_government_in_israel.pdf
רזין ערן. נייר עמדה: מהן האפשרויות לעיריית גג בישראל. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

נייר עמדה זה בוחן את האפשרות של הקמת עיריות גג בישראל תוך התמקדות בירושלים ובאר שבע. מוצגים בו הרקע הישראלי כמו גם המגמות והלחצים העולמיים הדוחפים להקמת עיריות גג. כמו כן נבחנות סוגיות של מודל עיריית הגג הרצוי לפי מאפיינים ייחדויים של הערים שיש להתחשב בהם.

razin_the_prospects_for_metropolitan_government_in_israel.pdf
אפלבאום לביאה. נייר עמדה: עתידו של השלטון המקומי במרחב הכפרי. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

נייר עמדה זה מציג את התמורות שעברו על המרחב הכפרי בישראל ואת השאלה העולה אודות מעמדתו כרשות מקומית נפרדת מזו העירונית. מטרתה של ההצעה היא לקדם את תפקודו הייחודי של המרחב הכפרי לא כעתודות פיתוח של העיר אלא כצורת חיים שונה ממנה בעלת חשיבות כלכלית וסביבתית.

appelbaum_future_of_local_government.pdf
בן-אליא נחום. נייר עמדה: רשויות פונקציונליות כ"תחליף" לאיחוד רשויות. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

הצעה זו נועדה לקדם את רעיון הקמתן של רשויות פונצקציונליות (נושאיות), הנוטלות תפקידים שהם כיום בסמכות הרשות המקומית. המטרה היא ליצור מסגרות ייעודיות, על-רשותיות, היכולות להבטיח שירותים נאותים תוך ניצול גודלן ומיומנותן. צעד זה יביא ליותר רציונליזציה בהקצאת משאבים ויכולת תכנון משופרת.

benelia_functional_authorities_as_an_alternative.pdf
בן-אליא נחום. נייר עמדה: השתתפות הממשלה במימון השירותים הממלכתיים ברמה המקומית. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

ההצעה לשינוי שיטת המימון של השירותים המקומיים שבאחריות הממשלה (חינוך, רווחה, בריאות) מונחית על-פי עקרונות של הבטחת שירות שוויוני ובלתי תלוי ממקום מגורים (סוג רשות מקומית), תקצוב שקוף וניצול מיטבי של מסגרות תקצוב קיימות.

benelia_government_participation.pdf
שלהב יוסף. נייר עמדה: המבנה המנהלי של שלטון מקומי בערים חרדיות חדשות. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

בשנים האחרונות התרחבה התופעה של יישובים עירוניים הנתונים לממשל חרדי. נייר זה מציג את הבעיות העולות במחקרים האופייניות לרשויות מקומיות חרדיות ומציג שני אופני פעולה דרושים.

shilhav_1999.pdf
בן-אליא נחום. נייר עמדה: משיטת ראש עיר לשיטת מנהל עיר מקצועי (City Manager). ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

הצעה לפיתוח דגם משלים של שלטון מקומי על פי עקרונות המודל של מנהל עיר מקצועי-מועצה נבחרת. מודל זה מהווה חלופה לשיטה הנהוגה בישראל על בסיס ראש עיר נבחר. הניסיון הבינלאומי מוכיח שרשויות מקומיות שאימצו את השיטה המוצעת מספקות שירותים טובים יותר וביעילות כללית רבה יותר; זאת, מבלי לגרוע מעקרונות הדמוקרטיה המקומית.

benelia_mayor_to_city_manager.pdf
רזין ערן. תקציר פרסום: האם צריך לאחד רשויות מקומיות קטנות?. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

סוגיית איחוד רשויות קטנות בישראל ומדת על הפרק שנים רבות. המלצות הוועדה לאיחוד רשויות מקומיות בראשות פרופ' אריה שחר, שמונתה על פי החלטת ממשלה משנת 1995, עוררו התנגדות עזה מצד רשויות מקומיות המיועדות לאיחוד. התקציר מסכם את השיקולים נגד ובעד האיחוד ומציע מדיניות לאורם.

razin_should_small_local_authorities_be_amalgamated.pdf
שטרית שמעון. בין שלוש רשויות: מאזן זכויות האזרח בענייני דת בישראל. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

המחקר מנתח את מאזן ההגנה על זכויות האזרח בענייני דת. הוא מתייחס לשלוש רשויות השלטון: הרשות המחוקקת, הרשות השופטת והרשות המבצעת. מן הניתוח משתקפת תרומה חיובית של הרשות השופטת ותרומה חיובית פחות של הרשות המחוקקת ושל הרשות המבצעת.

חקיקת הכנסת צמצמה לרוב את זכויות האזרח בענייני דת, הן בחקיקה יזומה של הכנסת והן בתגובה לפסיקה של בתי המשפט. ואולם חל שינוי במגמה שלילית זו והוא ניכר בעיקר בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד: חופש העיסוק, שנחקקו ב-1992, וכן בחוק הקבורה האזרחית החלופית, התשנ"ו-1996. הרשות המבצעת תרמה אף היא תרומה שלילית למאזן זכויות האזרח בענייני דת בתקופתן של רוב ממשלות ישראל. מבין שלוש הרשויות בולט בית המשפט העליון בתרומתו החיובית במשך שנים ארוכות לשיפור זכויות האזרח בענייני דת. פסיקתו היא תוצאה של תהליך חברתי, המשנה את דפוסי ההתנהגות הציבורית בתחומים שונים.

shetreet_between_three_branches.pdf shetreet_between_three_branches_english.pdf
מאיר אבינעם. המתח בין בדווי הנגב למדינה: מדיניות ומציאות. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

במסגרת המחקרים הנערכים במכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות על האוכלוסייה הערבית בישראל, הכין פרופ' אבינעם מאיר מחקר על היחסים בין בדווי הנגב למוסדות המדינה בישראל. יחסים אלה מצטיינים במתח רב. מצד אחד, האוכלוסייה הבדווית מבקשת לשמור על צביונה המיוחד ולהתגדר בד' אמותיה שלה. מצד שני, המדינה מבקשת לכלול את הבדווים בתבניות ובתכניות המקובלות עליה. המתח בין הבדווים למדינה מתבטא בתחומים שונים: קרקעות, התיישבות ועיור, הקצאות של משאבי מים ומרעה, שירותי חינוך ובריאות וכן במשאבי כוח פוליטיים ברמה המקומית. המחקר מצביע על גורמים שונים שהביאו לעלייה בכוחם היחסי של הבדווים במאזן הכוחות שבינם לבין המדינה.

meir_1999.pdf
רזין ערן, חזן אנה. ייעול וזירוז הליכי שינוי תחומי שיפוט מוניציפליים. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999. razinhazan_procedure_for_municipal_boundary_changes.pdf
רזין ערן, חזן אנה. נייר עמדה: שיתוף בבסיס המס בין רשויות מקומיות. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

הסכמים לשיתוף בהכנסות ממסים מקומיים מתרבים והולכים בישראל בעיקר כאמצעי המאפשר התפשטות עירונית על קרקע כפרית. רוב ההסדרים קשורים  בפיתוח אזורי תעשייה ומרכזי תעסוקה. בדרך כלל מדובר ברשות מקומית עירונית התובעת להעביר לתחום שיפוטה קרקע ממועצה אזורית הגובלת בה, תמורת פיצוי הכולל חלק מהאגרות ומההיטלים שמשלמים היזמים המפתחים את השטח ומהארנונה שישלמו המחזיקים בנכסים התעשייתיים והעסקיים לאורך זמן. הנייר סוקר את המאפיינים של הסכמים אלו ואת הבעיות הכרוכות בהם ומציע מדיניות לאורן.

razin_hazan_tax-base_cooperation_between_local_authorities.pdf
שנל יצחק. עובדים זרים בדרום תל אביב-יפו. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

בשנים האחרונות נכנסו לישראל עובדים זרים רבים. חלק מהם מצאו מגורים בדרומה של העיר תל אביב-יפו, על כל הסוגיות הנובעות מכך בשאלות של מדיניות עירונית. ד"ר יצחק שנל נכנס לעובי הקורה של סוגיות אלה, בוחן את הזרים הגרים בשכונת נוה שאנן שבדרום תל אביב-יפו, על תכונותיהם, עמדותיהם, התנהגותם ומקומם במערך העירוני. כמו כן עוקב ד"ר שנל אחר עמדות התושבים הישראלים בנוה שאנן כלפי הזרים. החוקר מציין כי תופעת המגורים של זרים בשכונה מתמסדת והולכת וגורמת להסתגלות המערכת העירונית לכך, והדבר מחייב נקיטת שורה של אמצעי מדיניות אשר מצד אחד יפקחו על כניסתם של עובדים זרים לארץ ומצד שני יבטיחו תנאי חיים סבירים לאוכלוסייה זו בעת שהותה בערי ישראל.

schnell_foreign_workers.pdf
פערים תקציביים בין רשויוית מקומיות יהודיות וערביות: האם מצטמצם הפער?
רזין ערן. פערים תקציביים בין רשויוית מקומיות יהודיות וערביות: האם מצטמצם הפער?. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.תקציר

חולשתן התקציבית של רשויות מקומיות ערביות וקיפוחן של הרשויות הערביות בהקצאת מענקים ממשלתיים הן סוגיות החוזרות ועולות על הפרק בתכיפות רבה. דומה כי ראשי רשויות מקומיות ערביות הם מן המבקרים הקבועים במתחם ההפגנות שמול משרד ראש הממשלה בירושלים. ראשי הרשויות הערביות טוענים לקיפוח מתמשך בהקצאת מענקי הממשלה ולאי התחשבות מספקת בחולשתם החברתית-כלכלית של תושביהן. מנגד נשמעות טענות לפיהן סובלות רשויות מקומיות ערביות מניהול לקוי ומחוסר יעילות בגביית מסים מקומיים. גודלה הקטן של האוכלוסייה ברוב הרשויות הערביות ומיעוט פעילות עסקית ותעשייתית המשלמת מסים מקומיים גבוהים פוגעים גם הם בחוסנן התקציבי ובסיכוייהן להשתחרר מתלות גוברת במענקי המדינה.

מטרת סקירה זו היא להציג נתונים הממחישים באיזו מידה קיימים פערים בחוסן התקציבי בין רשויות מקומיות יהודיות לערביות, עד כמה נובעת חולשת הרשויות הערביות ממיעוט הכנסות ממקורות עצמיים או מהקצאה נמוכה של מענקים ממשלתיים, והאם מצטמצם הפער בין הרשויות הערביות ליהודיות? תחילה מוצגים ממצאים לכל הרשויות המקומיות הערביות בהשוואה לכל העיריות והמועצות המקומיות היהודיות, מתוך ניתוח מקיף שעסק בפערים; בחוסן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל בין השנים 1972 ל-1996 (ראה: רזין 1998; 1999). כמו כן מוצגים נתונים מעודכנים לשנת 1998 על הקצאת המענק הכללי לרשויות המקומיות, במונחים לנפש. בהמשך מוצגים מדדים כספיים של שש ערים ערביות שמנו בשנת 1998 בין20,000 ל-33,000 תושבים ושל מדגם עיריות יהודיות בגודל דומה. מדדים אלה, לשנים1995 ו-1998, באים להראות האם חלו בשנים האחרונות שינויים משמעותיים במשק הכספי של הרשויות הערביות, בהשוואה לרשויות יהודיות.

razin_1999_he.pdf